White

Nickerson Ellis House

1883

Contributing

Albert Gaedke House

1887


The Parsonage

1881

Contributing


Contributing